Behandeling van gehoorstoornissen

Home | Stoornissen | Gehoorstoornissen

Bij Logopediepraktijk Th. de Ridder in Oldenzaal kunt u terecht voor de behandeling van diverse gehoorstoornissen. Onze logopedist begeleidt u heel persoonlijk en maakt een plan van aanpak op maat. Zo ligt de focus echt op de behandeling die bij uw gehoorstoornissen past. Het onderzoek naar uw gehoorstoornissen en de behandeling hiervan vergoedt uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist.

Wat is aangeboren slechthorendheid?

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij uw gehoor licht tot zeer ernstig gestoord is. Als slechthorendheid aangeboren is, heeft dit invloed op de ontwikkeling van uw taal en spraak. Een kind doet veel na en herhaalt klanken, waardoor het leert dat klanken betekenis hebben. Hierdoor leert het kind zijn of haar eigen klanken bij te sturen. Hierdoor lijken de klanken op de taal die het kind hoort en kan het kind spreken. Uw slechthorende baby reageert niet of nauwelijks op zijn of haar eigen gebrabbel en op klanken uit de omgeving. Hierdoor herkent uw baby de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende; het gevolg is een achterstand in het begrijpen van taal en het leren van spraak. De kans is groot dat deze achterstand ook op volwassen leeftijd nog bestaat. Het is van belang dat u zo vroeg mogelijk ontdekt dat uw kind slechthorend is. Uw huisarts stuurt uw kind naar een kno-arts en eventueel volgt een onderzoek in een audiologisch centrum. Zo kan er al vroeg met de behandeling voor dit soort gehoorstoornissen worden gestart en voorkomt u wellicht een verergering ervan.

De begeleiding van ouders bij slechthorende kinderen

Wij begeleiden ook u als ouders en leren u wij u zo nodig in de omgang met een hoortoestel, tijdens de behandeling van de gehoorstoornissen van uw kind. Daarnaast geeft onze logopedist ook advies over andere hulpmiddelen voor slechthorenden. Over het algemeen loopt uw kind middels een gehoorstoornisbehandeling de achterstand in. Bij ernstige slechthorendheid is wellicht een verwijzing naar een school voor slechthorende kinderen nodig. Als uzelf aangeboren slechthorendheid heeft, richt onze logopedist zich samen met u vooral op (hernieuwde) aandacht voor de uitspraak en spraakafzien.

Verworven slechthorendheid

Slechthorendheid is dus in sommige gevallen aangeboren, maar ook op latere leeftijd kunt u deze hoorstoornis verwerven. Verworven slechthorendheid, die na de eerste levensjaren ontstaat, heeft minder invloed op de ontwikkeling van uw taal en spraak. Toch kunt u baat hebben bij het volgen van een gehoorstoornisbehandeling bij ons in Oldenzaal.

Oorzaken en gevolgen van verworden slechthorendheid

Een ongeval, een infectieziekte of het gebruik van bepaalde medicijnen veroorzaakt bij u wellicht slechthorendheid. Een andere oorzaak is lawaaibeschadiging, waarbij de werksituatie van grote invloed is (denkt u hierbij aan een metaalfabriek of zagerij). Ook als u geregeld blootstaat aan zeer harde geluiden, bijvoorbeeld op een schietbaan, in een muziekband of in een discotheek, loopt u kans op een hoorstoornis. Wanneer u ouder wordt, is slijtage van uw binnenoor de grootste oorzaak van ouderdomsslechthorendheid. Hierdoor hoort u ook veel slechter dan normaal. Als gevolg van de verworven slechthorendheid ontstaan er verschillende problemen. Zo hoort u de deurbel en telefoon minder goed en klinkt muziek vaak vervormd. Daarnaast verstoort slechthorendheid onderling contact (de communicatie), omdat u spraak minder goed verstaat. Zeker wanneer u met elkaar communiceert in een lawaaiige omgeving, hoort u gesprekken slecht. Wellicht voelt u als slechthorende zich op zulke momenten zeer buitengesloten. Ook bij deze vorm van slechthorendheid verwijst uw huisarts u naar de kno-arts voor een gehoortest, met een onderzoek in een audiologisch centrum als eventueel gevolg.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?

Wat betekent een middenoorontsteking?

Bij middenoorontstekingen die gepaard gaan met vocht in het middenoor, is er een kans dat deze slechthorendheid bij u veroorzaken. Vooral de mate van de vochtophoping in het middenoor bepaalt de grootte van uw gehoorverlies. Het gehoorverlies is licht tot matig van aard (tussen 0 en 50 dB) en bedraagt gemiddeld 20 dB. Middenoorontstekingen komen bij jonge kinderen veel voor; na vijf à zes weken zijn de klachten meestal voorbij en hoort uw kind weer goed. Als uw kind in de eerste levensjaren regelmatig middenoorproblemen met gehoorverliezen heeft, is er een kans dat uw kind problemen krijgt in de spraak- en taalontwikkeling. Uw kind leert de spraak en taal immers wanneer hij of zij luistert naar de omgeving. Ook imiteert uw kind de voorbeelden van zijn of haar omgeving, waardoor hij of zij de spraak en taal leert. Door het verminderde gehoor is uw kind hiertoe onvoldoende in staat. In de spraak van uw kind vallen dan vooral uitspraakproblemen op. In de taal ontwikkelt de woordenschat en zinsbouw van uw kind zich minder goed. Er is een kans dat de wisselende gehoorverliezen de leerprestaties op school negatief beïnvloeden. Doordat uw kind zich steeds moet inspannen om goed te horen, treden er in sommige gevallen ook gedragsproblemen op.

Een medische ingreep als gehoorstoornisbehandeling, zoals de plaatsing van middenoorbuisjes (trommelvliesbuisjes), is bij uw kind wellicht noodzakelijk. Zeker als uw kind vaak een terugkerende middenoorontsteking heeft. De kno-arts verricht deze ingreep.

De logopedist draagt ook bij aan de behandeling van een middenoorontsteking

Als het gehoor van uw kind zich herstelt, haalt uw kind vaak de achterstand in spraak- en taalontwikkeling ook in. Dit inhalen neemt wel kostbare tijd in beslag. Bovendien worden spraak- en taalproblemen groter, als het middenoor van uw kind vaak ontsteekt. Logopedische therapie is voor uw kind dan van belang. Met de behandeling van dit soort gehoorstoornissen voorkomt u namelijk ook leermoeilijkheden op schoolleeftijd bij uw kind.

Zo ziet een logopedische behandeling eruit

In de logopedische behandeling voor de gehoorstoornissen traint uw kind het luisteren, de spraak én de taal, zodat een eventuele kans op een taalstoornis verkleint. Dit doet uw kind samen met de logopedist zoveel mogelijk in een spelsituatie. Het ademen door de neus is belangrijk voor een juiste functie van het middenoor van uw kind. Indien nodig, leert onze logopedist uw kind door de neus te ademen. Meestal beëindigt de gehoorstoornisbehandeling met goed resultaat. Dit hangt af van de duur, de mate en de aard van het gehoorverlies van uw kind.

Doofheid op latere leeftijd

Doofheid op latere leeftijd is een hoorstoornis die, na de voltooiing van de spraak- en taalontwikkeling, ontstaat. U heeft gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van uw spraak is goed. Dit is een duidelijk verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die optreedt op zeer jonge leeftijd. Het gehoorverlies ontstaat soms plotseling, de zogenaamde plotsdoofheid. Soms gaat het gehoor in een aantal jaren verloren; dit heet laatdoofheid. Verwar dit niet met de ouderdomsslechthorendheid, waarbij het gehoor verslechtert door versnelde veroudering van het binnenoor.

Gehoorverlies op latere leeftijd

Als u op latere leeftijd doof wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de onderlinge communicatie, in uw zelfstandig functioneren en in uw werkzaamheden. Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. U heeft een verleden als horende, waardoor u goed beseft dat u lijdt aan gehoorverlies. Soms neemt u met behulp van een hoortoestel nog wel enig geluid waar, maar vaak is dit niet genoeg om spraak te verstaan.

De COPD-aandoeningen

COPD is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. COPD komt voor op elke leeftijd en heeft geen duidelijke oorzaak.

De luchtwegen van COPD-patiënten reageren sterk op prikkels van buiten, zoals huisstof, tabaksrook en temperatuurverschillen. Als u ademt, lijkt dat niet meer vanzelf te gaan. Er ontstaat bij u kortademigheid door benauwdheid en elke ademhaling is te horen. U heeft het gevoel te weinig lucht te krijgen, waardoor er spanning en nervositeit optreden. Soms hoest u hierdoor ook veel. Infecties en inspanningen verergeren deze klachten die u heeft. De ene patiënt heeft altijd last van de ademproblemen, waar de ander dit meer heeft in perioden of in speciale situaties. Dit is bijvoorbeeld als het omslaande weer een astma-aanval bij u veroorzaakt. De lichamelijke reacties die u heeft, zijn afhankelijk van de soort en de mate van COPD.

Adem is een basisvoorwaarde voor uw spraakvermogen. Daarom heeft u als COPD-patiënt wellicht last van spraakproblemen tijdens gesprekken. Door de kortademigheid zegt u maar weinig woorden na elkaar. U ademt vaak en duidelijk hoorbaar in, soms op onlogische punten tijdens de communicatie. Hierdoor bent u moeilijker verstaanbaar. De stembanden worden overbelast door de manier waarop u ademt, met heesheid als gevolg. Langer spreken is voor u vermoeiend, waardoor u als COPD-patiënt met een spreekberoep vaak last heeft van uw spraak.

De COPD-behandeling bij de logopedist

De logopedische behandelingen van COPD-patiënten in ons gezondheidscentrum zijn vooral gericht op het vergroten en behouden van ademmogelijkheden, ook tijdens inspanning en bij spanning. Dit gebeurt vooral als u bepaalde oefeningen doet. Inzicht in uw adempatroon leert wat u moet doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Hierdoor verlengt de aanval niet onnodig en ontstaat er bij u geen paniek. Door de spanning en de kortademigheid komt u vaak in een heel gespannen adempatroon terecht. Het is daarom belangrijk dat u ontspannings- en houdingsoefeningen doet. Stem- en ademoefeningen zorgen er tenslotte voor dat het spreken u minder moeite kost. Bij uw kind gebeuren de behandelingen op een speelse manier. Helaas geneest logopedische behandeling de COPD van uw kind of u niet. Wel leert u uw adem en stem binnen de beperkingen van uw ziekte zo goed mogelijk te gebruiken.

Logopedie Praktijk Th. de Ridder