Taalstoornisbehandeling

Home | Stoornissen | Taalstoornissen

Bij Logopediepraktijk T. de Ridder in Oldenzaal kunt u onder meer terecht voor een taalstoornisbehandeling of advies en/of hulp bij communicatieproblemen. Onze allroundlogopedist heeft ervaring met de taalstoornisbehandeling van diverse, uiteenlopende stoornissen op gebied van communicatie. In onze praktijk staat u als cliënt centraal en krijgt u een behandelplan voor de taalstoornisbehandeling op maat. Zo krijgt u de juiste hulp bij een vertraagde spraakontwikkeling of taalontwikkeling in onze praktijk in Oldenzaal. De afspraken vinden plaats tijdens kantooruren, maar als dit voor u lastig is, plant u ze bij ons ook buiten die uren in.

Een taalstoornisbehandeling bij vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Er is sprake van een spraak- en taalontwikkeling als uw jonge kind in zijn of haar taal en spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdsgenootjes. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling hangt soms samen met andere stoornissen, zoals een hoorstoornis of een algehele achterstand. Ook komt het voor dat een kind slecht spreekt zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor is. U herkent vertragingen in de spreek- en taalvaardigheid onder andere als uw kind:

 • (Nog) niet of opvallend minder spreekt;
 • Spreekt in incorrecte zinnen;
 • Minder goed verstaanbaar is;
 • Soms niet begrijpt wat er wordt gezegd.

Uw kind ondervindt verschillende problemen als deze vaardigheden vertraagd zijn. Zo begrijpt uw kind de omgeving niet én kan hij of zij zich niet goed uiten. Dit leidt in sommige gevallen tot gedragsproblemen, zoals opstandigheid, driftbuien of terugtrekking uit een gesprek. Ook het leerproces van uw kind verloopt vaak moeizamer op school. In deze gevallen is een taalstoornisbehandeling een goede uitkomst. Tevens bieden wij u gepast advies bij communicatieproblemen, zodat uw kind de hulp krijgt die hij/zij verdient. De hulp bij een vertraagde taalontwikkeling kan middels oefeningen. Ook worden de oefeningen gecombineerd andere oefeningen die hulp bieden bij een vertraagde spraakontwikkeling. Zo stimuleren we beide vlakken.

Zo werkt een taalstoornisbehandeling

Onze logopedist traint tijdens de taalstoornisbehandeling het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; uw kind werkt aan de woordenschat, de uitspraak en de zinsbouw. Als uw kind nauwelijks tot niet spreekt, gaat hij of zij met spreekvaardigheid aan de slag. In dit geval is er aandacht voor het oogcontact, het nemen van beurten, het taalgebruik voor een bepaald doel en het imiteren van andere mensen. U als ouders of verzorgers betrekt onze logopedist zoveel mogelijk bij de taalstoornisbehandeling. Met de totale ontwikkeling, de eventuele problemen en de mogelijkheden in de omgeving van uw kind houdt onze logopedist tijdens de taalstoornisbehandeling rekening. Het resultaat van deze taalstoornisbehandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling, bijvoorbeeld een gehoorstoornis. Over het algemeen is een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen. Zeker als u deze problemen op jonge leeftijd al onderkent, kan uw kind op een jonge leeftijd al hulp krijgen om een vertraagde taalontwikkeling en/of spraakontwikkeling te voorkomen of te verminderen. Uw kind komt al voor het tweede levensjaar in aanmerking voor een taalstoornisbehandeling. Tevens ontvang u als ouders, passend advies en hulp van onze logopedist bij communicatieproblemen tussen u en uw kind.

Wat is communicatie en verstaanbaarheid bij meertalige volwassenen?

Communicatie is het onderlinge contact tussen mensen. Als het gaat om communicatie tussen Nederlandstalige en anderstalige volwassenen, is onder meer een goede kennis van de Nederlandse taal belangrijk. Daarnaast is het van belang dat iedereen verstaanbaar spreekt en de geldende communicatieregels in acht neemt. Deze aspecten vormen namelijk een essentieel onderdeel van de communicatie in een andere taal. Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor mensen met een migratieachtergrond een probleem zijn. Tot het twaalfde levensjaar leert een mens accentloos een tweede taal; na deze leeftijd is dit veel moeilijker. De juiste toepassing van woordklemtonen en zinsklemtonen, -intonatie en -ritme vergroten de verstaanbaarheid. Sommige Nederlandse klanken en klankcombinaties spreken mensen die deze taal leren moeilijk uit. Welke klanken moeilijk zijn, hangt af van de moedertaal waarover iemand beschikt. Communicatie verloopt in elke cultuur volgens eigen regels en gedragscodes. In Nederland is het bijvoorbeeld beleefd om iemand aan te kijken; in Aziatische landen is dat juist onbeleefd. Sommige mensen zijn zo onzeker over de communicatie in het Nederlands dat ze heel zacht, onduidelijk of zelfs niet spreken. Sommige anderstaligen zijn in hun moedertaal niet gewend om langere woorden of zinnen te zeggen: hun adem is “op” wanneer ze pas halverwege het woord of de zin zijn. Soms onthouden mensen lange woorden of zinconstructies niet en spreken ze hierdoor niet goed uit. Dit gebeurt vooral als zij gewend zijn in korte woorden en zinnen te praten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?

Meertaligheid bij kinderen: wat is dat?

Als uw kind tijdens de ontwikkeling in aanraking komt met meer dan één taal, heet dit twee- of meertaligheid. Dit is bijvoorbeeld als u als ouders twee verschillende moedertalen heeft, waardoor u uw kind vanaf de geboorte tweetalig opvoedt. Daarnaast spreekt uw kind meertalig, als uw kind thuis uw moedertaal leert en op een kinderdagverblijf of op school een andere taal, zoals het Nederlands, leert. Door deze meertaligheid ontstaat er bij uw kind wellicht een spraak- en taalachterstand in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal van uw kind, verstoort dit het verloop van de ontwikkeling van de tweede taal. Om dit te voorkomen of te verminderen bieden wij advies en hulp aan bij communicatieproblemen. Denk hierbij aan hulp bij een vertraagde taalontwikkeling, maar ook een vertraagde spraakontwikkeling.

De ontwikkeling van andere talen bij uw kind

Als gevolg van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal, is de meertalige ontwikkeling van uw kind soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert immers vaak in een leerachterstand, waardoor de schoolcarrière van uw kind gevaar loopt, aangezien alle lessen worden aangeboden in een taal. Dit geeft ook problemen in de uitspraak, waardoor uw kind vaak moeilijk verstaanbaar is voor anderen. In sommige gevallen resulteert dit zich in spreekangst en sociale isolatie. Wanneer u vroegtijdig de taalproblemen van uw kind in de voor- en vroegschoolse periode erkent en hulp inschakelt bij een vertraagde taalontwikkeling en/of een vertraagde spraakontwikkeling, voorzien wij u van de hulp en het advies dat u als ouders nodig heeft om grotere communicatieproblemen te voorkomen. Het vroegtijdig aanpakken van dit soort problemen, zorgt ervoor dat de kansen van uw kind verbeteren naar mate hij of zij een taalstoornisbehandeling volgt.

Hoe helpt onze logopedist uw meertalige kind?

Indien er sprake is van een spraak- en taalstoornis, is er een taalstoornisbehandeling nodig. Deze taalstoornisbehandeling richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en in de moedertaal. Voor dit laatste is samenwerking met de omgeving van uw kind vereist. Onze logopedist roept de hulp van een tolk in als dit nodig is voor een goede communicatie met de omgeving van uw meertalige kind. Zo bieden wij de beste hulp bij een vertraagde taal- en/of spraakontwikkeling. Ook als blijkt dat uw kind articulatieproblemen heeft, helpt onze logopedist uw kind. Onze logopedist levert een bijdrage aan de preventie en de bestrijding van de spraak- en ontwikkelingsachterstand bij uw meertalige kind tot twaalf jaar, tijdens de taalstoornisbehandeling. Tevens bieden wij advies en hulp bij communicatieproblemen door bijvoorbeeld:

 • Deskundigheidsbevordering van kinderleid(st)ers/leerkrachten
 • Deskundigheidsbevordering van wijkverpleegkundigen en artsen op consultatiebureaus
 • Bevordering van de deelname van uw meertalige kind aan voorschoolse voorzieningen
 • Het bevorderen van het gebruik van taalactiveringsprogramma’s in deze voorzieningen
 • Afstemming tussen het kindercentrum van uw kind en de volgende school
 • Het begeleiden en voorlichten van u als ouders
 • De stimulering en ontwikkeling van het taalbeleid in het basisonderwijs van uw kind

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Een stoornis in uw hersenen kan dementie veroorzaken. De oorzaak is in de meeste gevallen de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie is dat u lijdt aan een geheugenstoornis. Daarnaast treden er andere stoornissen op, afhankelijk van de oorzaak van uw dementie. Taalstoornissen komen, net als spraakstoornissen, bij alle vormen van dementie voor. Bij een taalstoornis die samengaat met dementie, kunt u uw gedachten niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal. Er ontstaan hierdoor problemen met het begrijpen van geschreven en gesproken taal. Een spraakstoornis betreft alleen uw spraakvermogen: u spreekt woorden en zinnen als gevolg van dementie niet goed of onduidelijk uit.

De oorzaken van dementie

De oorzaak van dementie bepaalt hoe en waar uw hersenen worden getroffen en daarmee welke taal- of spraakstoornissen optreden. Bij de ziekte van Alzheimer zijn er taalproblemen; u vindt aanvankelijk vooral bepaalde woorden niet meer. Hoe erger uw ziekte wordt, hoe moeilijker u het vindt om uzelf duidelijk te maken én anderen te begrijpen. Progressieve semantische dementie vormt een aparte categorie. Bij deze vorm van dementie zijn taalproblemen bij u de eerste signalen van de dementie. Deze ziekte kent een progressief verloop. De ziekte van Alzheimer en andere soorten dementie zijn niet te genezen. Wel heeft u wellicht als patiënt baat bij medicijnen die het proces van bepaalde vormen van dementie vertragen. Het is dus van belang dat een medisch specialist zo snel mogelijk de juiste diagnose stelt, want deze bepaalt de inhoud en het resultaat van uw taalstoornisbehandeling. Lees hier meer informatie over Alzheimer en hier meer informatie van de hersenstichting.

Hoe onze logopedist u met een taalstoornisbehandeling helpt als u lijdt aan dementie

De logopedist van onze logopediepraktijk neemt bij u een spraak- en taalonderzoek af. De resultaten van dit onderzoek dragen vaak bij aan het stellen van de juiste diagnose. In uw taalstoornisbehandeling richt onze logopedist zich vooral op de communicatie tussen u en uw omgeving. Zo verloopt deze na de taalstoornisbehandeling stukken beter. Daarnaast vinden wij voorlichting en begeleiding van uw partners of verzorgers tijdens de taalstoornisbehandeling enorm belangrijk. Zij ondervinden vaak vanaf het begin van uw ziekte al problemen bij de communicatie met u als dementiepatiënt. Onze logopedist traint u een andere spreekmanier of ander taalgebruik aan, bijvoorbeeld met behulp van een agenda of een communicatieboek. Wanneer uw taalproblemen en dementie verergeren, is de samenwerking tussen uw partner, uw omgeving en u nog belangrijker. Groepstherapie is daarom zinvol bij alle vormen van dementie. In een groep past u het geleerde goed toe. Stap voor stap bekijken wij welke hulp en welk advies bij communicatieproblemen het beste aansluit op de situatie. Zo streven wij ernaar dat u nog voor een langere periode kunt blijven communiceren.

Logopedie Praktijk Th. de Ridder